نحوه ذخیره مرخصی مشمولین قانون حالت اشتغال چگونه می‌باشد؟

با توجه به ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و …،مصوب ۱۳۷۲، جانبازان مشمول قانون یاد شده همانند مستخدمین شاغل تلقی می‌گردند، لذا مرخصی مشمولین یاد شده نیز همانند سایر کارکنان به موجب مفاد ماده (۸۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، حداکثر به میزان پانزده روز در هر سال قابل ذخیره می‌باشد.

آخرین اخبار

تـــــوضیحــــات

شما هم ميـــــتوانيد با كمك و راهنمايي تخصصي ما در سريعترين زمان ممكن كار مورد نظر را پيدا كنيد.....